VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN

med ændringer vedtaget ved skriftlig urafstemning april 1997 og  marts 2005

 

1.      Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN.

2.      Foreningens hjemsted er Himmelev i Roskilde kommune.

3.      Foreningen er stiftet i henhold til deklaration, tinglyst den 20. maj 1965, omfattende matrikelnumrene: 7cz, 7cæ, 7cø, 7cv, 7cx, 7df, 7dg, 7db, 7da, 7dc, 7di, 7dk, 7dl, 7dm, Himmelev by og sogn.

Foreningen har ved skøde tinglyst den 22. december 1967 vederlagsfrit overtaget vejarealet matr. nr. 7af.

4.      Foreningens formål er at varetage fælles interesser for de af deklarationen omfattede ejendomme, herunder sørge for:

1) etablering af vej- og kloakanlæg, el- og vandforsyning,
2) vedligeholdelse og renholdelse af vej- og kloakanlæg,
3) overholdelse af de servitutter, som ved fornævnte deklaration er pålagt ejendommene,
samt
4) repræsentere medlemmerne over for myndighederne i fællesspørgsmål

5.      Parcelejerne skal være medlemmer af grundejerforeningen. Andre kan ikke optages som medlemmer af foreningen.
Medlemmerne deltager i de med foreningens administration og øvrige virksomhed for­bundne udgifter med lige store anparter for hver parcel.

 

6.      Størrelsen af det på den enkelte parcel hvilende årlige bidrag til foreningen og tidspunktet for dets betaling fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. I løbet af året kan bidraget forhøjes, såfremt dette besluttes af en ekstraordinær generalforsamling.

De nærmere bestemmelser om bidragets betaling, herunder om strafrenter i tilfælde af for sen betaling, fastsættes af bestyrelsen.

I tilfælde af ejerskifte hæfter såvel den tidligere ejer som den ny ejer for betaling af ethvert på overdragelsestidspunktet uberigtiget bidrag, uanset hvad tid det vedrører, og refusion mellem parterne er foreningen uvedkommende. Den enkelte parcels anpart i foreningens formue kan ikke udbetales ved ejerskifte.

7.      Beslutning om dispensation fra servitutter eller om ophævelse af servitutter kan - for så vidt angår grundejerforeningens påtaleret træffes ved skriftlig urafstemning, og der kræves til gyldig beslutning, at ejere af mindst 11 parceller stemmer for for­slaget

8.      I øvrigt er generalforsamlingen foreningens højeste myndighed. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er parcelejerne eller af disse befuldmægtigede personer. Der kan kun afgives én stemme for hver parcel. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, og skal afholdes inden en måned efter, at ejere af 4 parceller har fremsat skriftlig begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til parcelejerne. Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger afholdes inden for Roskilde kommune.

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

a.       valg af dirigent

b.      bestyrelsens beretning

c.       fremlæggelse af det reviderede regnskab

d.      forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
(eventuelle forslag skal specificeres i indkaldelsen)

e.       forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende år

f.        valg af bestyrelse

g.       valg af revision

h.       eventuelt

Materiale til forslag, som er optaget på dagsordenen i den udsendte indkaldelse, og som kan medføre væsentlige forpligtelser for medlemmerne, skal udarbejdes skriftligt og bringes til medlemmernes kundskab senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig for så vidt angår spørgsmål, der er optaget på dagsordenen, uanset antallet af mødte medlemmer, og afgørelse træffes i alle tilfælde­ - bortset fra de i paragrafferne 7 og l l nævnte - ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

9.      Til at varetage foreningens daglige ledelse vælger generalforsamlingen for ét år ad gangen en bestyrelse bestående af 4 personer. Genvalg kan finde sted.Valgbar til be­styrelsen er parcelejerne eller af disse befuldmægtigede personer. De 4 personer skal repræsentere 4 forskellige parceller.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og underretter medlemmerne om, hvorledes den har konstitueret sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden; ved optagelse af lån dog af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og kun mod forevisning af en af dirigenten attesteret udskrift af generalforsamlingsprotokollen vedrørende beslutningen om lånets optagelse.

 

10.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens midler indsættes på en postgirokonto eller en bankkonto. Til hævning herpå kræves alene kassererens underskrift.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen inden for medlemmernes kreds valgt revisor. Ekstrakt af regnskabet med revisors påtegning tilstilles parcelejerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

11.  Ændring af disse vedtægter kan kun ske ved skriftlig urafstemning, og der kræves til gyldig beslutning, at ejere af mindst 7 parceller stemmer for forslaget.