Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Kirsebærhaven


Dato: 25. februar 2019 kl. 20:00

Sted: Hos Birgitte og Michael, Kirsebærhaven 7

Deltagere: Repræsentanter fra 11 ud af 14 parceller deltog.

Fraværende: nr. 3, 9, 10


Dagsorden ifølge foreningens vedtægter


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmerne

- Container.

- Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2019

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Afholdelse af generalforsamling 2020.

9. Eventuelt.


Referat

Ad. 1 Valg af dirigent

Lars fra nr. 13 blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.


Ad. 2 Beretning

Beretningen, som er vedlagt, blev fremlagt af formanden og godkendt.


Ad. 3 Regnskab

Regnskabet for året var revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen revisionsbemærkninger.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Omkring refusion fra kommunen ifb. med containere ser det ud til, at vi vil få udestående beløb fra både 2017 og 2018 overført her i marts 2019.

Udgiften på kr. 491 til det nyligt opsatte skilt for Nabohjælp var ikke medtaget i det udsendte budget.


Ad. 4 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Ad. 4.1 Containere

2 containere for 2019 blev foreslået af bestyrelsen og tiltrådt. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles, de opstilles forår og efterår som sidste år (maj og oktober)

Bestyrelsen sørger for udsendelse af en e-mail til beboerne, så snart datoerne er fastlagt.


Ad. 4.2 Vejfest

Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

Festudvalget fortsætter med en ren herrebesætning. Der var således tale om genvalg af Casper (nr 6), Bjarke (nr 5) og nyvalg af Anders (nr 8).

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med samme bevilling som sidste år, så vi også i år får en god vejfest. Dato for vejfest vil blive publiceret på hjemmesiden.


Ad. 5 Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2019

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 1.000 (uændret siden 1999). Peter Olufsen (nr. 16) foreslog, at kontingentet skulle være nul for at bringe kassebeholdningen ned.

Det blev omtalt, at der nok inden længe kunne forventes lidt brolæggerarbejde på vejen, hvorfor der burde være en vis likviditet i foreningen. Tidspunktet for dette arbejde er uvist og derfor ikke medtaget i budgettet.

Kontingentet blev fastlagt til kr. 1.000 med 10 stemmer for og ingen imod.

Budget blev gennemgået og godkendt.


Ad 6 Valg af bestyrelse

Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Lars(nr 13) ønskede ikke at genopstille. De øvrige medlemmer genopstillede. Nyt medlem af bestyrelsen blev Michael (nr 7), og alle medlemmer blev valgt uden kampvalg.

Den består af:

Klaus Sørensen (formand), nr. 15

Jørgen Thomsen (kasserer), nr. 14

Casper Zobbe Storgaard, nr. 6

Michael Sejer Hansen, nr. 7


Ad. 7 Valg af revisor

Den nuværende revisor Poul Israelsen (nr 10) blev genvalgt.


Ad. 8 Næste års generalforsamling

Næste års generalforsamling finder sted hos Lis og Per i nr. 12


Ad. 9 Eventuelt

De forskellige indbrud i årets løb blev omtalt. Vi fik de forskellige historier gennemgået. Der var ligeledes ideer omkring, hvad man selv kan foretage af ændringer for at gøre hjemmet mere sikkert.

Det blev foreslået, at bestyrelsen overvejede at opsætte et skilt med legende børn.

Skellet til Vestre Kirkevej blev omtalt. Spørgsmålet var, hvem der har ansvaret for hegn og vedligeholdelse af samme. Årsagen er, at hegnet skrider ud. Dette er et spørgsmål mellem den enkelte grundejer og kommunen som grundejer på den anden side.

Nogle fortalte, at de havde fået væsentlig højere hastighed på Internet fx fra Kviknet eller Fullrate med en hastighed på op til 70 Mbps. TDC har opgraderet de eksisterende kobberkabler med en ny fremskudt DSLAM på Frederiksborgvej, hvilket gør, at der kan opnås 55/20 eller endda højere hastigheder. Dette gælder for alle selskaber, da de alle bruger TDCs kabler. Der er ikke planlagt fiberforbindelse i vores område.


Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.

http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk

Alle der har afleveret deres email-adresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk e-mailadressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk.

Al post til medlemmerne sendes via disse adresser, hvorfor man skal sørge for at holde sine private adresser opdateret.


Efter generalforsamlingen var Michael og Birgitte værter ved et traktement med godt brød og lækker ost og pølse og fastelavnsboller.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. ca. 21.


(Referent: Kai Herold, nr. 14, 6-3-2019)


Beretning generalforsamling Grundejerfore. Kirsebærhaven, Roskilde

Mandag den 25. februar 2019 kl. 20 hos Michael og Birgitte, nr. 7.

Velkommen til årets generalforsamling

Driften af Grundejerforeningen er forløbet uden væsentlige problemer i 2018.

Vi har på vejen desværre haft to indbrud i årets løb, hvor der bl.a. er stjålet smykker m.v.

Vi vil igen opfordre til at vi holder øje med ubudne gæster på vejen og melde til nabohjælp, når man holder ferie. I øvrigt er der bestilt nabohjælp skilt, som sættes op, når skiltet er modtaget.

Som drøftet på generalforsamlingen i tidligere år må der forventes at være behov for en større vejrenovering på et tidspunkt. På kort sigt forventes der behov for mindre reparationer omkring kloakdækslerne på vejen.

Der blev sidste år på generalforsamlingen drøftet etablering af en vejfond og det blev aftalt at bestyrelsen skulle arbejde videre hermed, hvilket bestyrelsen har gjort.

Bestyrelsen har besluttet ikke at fremlægge et konkret forslag til etablering af vejfond i år på generalforsamlingen, men foreløbig fortsætte med småreparationer i de nærmeste år. Når der måtte være behov for en større vejrenovering kan finansiering heraf f.eks. være en kombination af lånefinansiering kombineret med en delvis finansiering fra beboerne som en fremtidig generalforsamling må tage stilling til.

Der er for vinteren 2018/19 indgået forlængelse af aftalen med F.J. Poulsen A/S vedr. snerydning.

Aftalen er, at der foretages snerydning inkl. saltning max. en gang i døgnet i forbindelse med snefald. Prisen er kr. 730 excl. moms pr. gang

Vejfesten var igen i år en pæn succes. Deltagerne have en dejlig aften med god mad og vin. Tak til udvalgets medlemmer Bjarke, Lars og Casper for jeres indsats i den forbindelse

Som bekendt blev højskolegrunden i 2017 solgt fra PenSam til et lokalt selskab TAG 4000 ApS, som nu er i dialog med kommunen om udvikling af grunden.. 

Fjordparkens Vejlaug har gennem flere omgange siden sommeren 2018 søgt aktindsigt i den kommunikation, der har været mellem kommunen og den nye ejer og Fjordparken har delt denne aktindsigt med os i Kirsebærhaven og en række andre tilstødende grundejerforeninger.

Ejeren af grunden har nu indsendt deres egentlige forslag til byggeriet på grunden.

At bemærke er væsentligst at der ikke er tale om højhusbyggeri. 

Punkthusene mod Comwell er foreslået som 4 huse i 3 etager (dog nævnes et alternativ med 3 huse på 4 etager).

Generelt synes byggeriet planlagt lavere (mere 2 etager end 3 etager) i forhold til den gamle lokalplan. Det betyder så til gengæld at det spreder sig over et større areal i grundplan. 

I referat fra møder den 3. december 2018 fremgår flg.:

Grundejer og projektudvikler ønsker at øge bebyggelsesprocenten for Højskolegrunden fra de nuværende 25% til 34%. Arealet svarer til afgrænsningen af den gældende lokalplan 507, dvs. ekskl. strandgrunden. Roskilde Kommune er indstillet på at gå positivt ind i arbejdet med at undersøge mulighederne for at øge bebyggelsesprocenten, såfremt de bærende hovedprincipper og kvaliteter i den eksisterende lokalplan kan fastholdes.

Vedr. den gamle højskolebygning på grunden står der flg. i referatet:

2-Den Gamle Højskolebygning (eks. lokalplans delområde 2)

Udvikler foreslår at højskolebygningen opmåles, nedrives og genopføres med de samme teglsten og i en tilsvarende arkitektur. Bygningen ønskes anvendt som ejerboliger og fælleshus for områdets beboere.

Det er forvaltningens vurdering at en nedrivning og genopførelse af højskolebygningen ikke i tilstrækkelig grad kan sikre bygningens bevaringsværdier. Den gældende lokalplans formål om at bevare højskolebygningen fastholdes, og der skal derfor udarbejdes en konkret og detaljeret renoveringsplan for højskolebygningen. Som en del af dette skal udvikler fremlægge et mere præcist forslag til anvendelsen af bygningens stueetage, hvor der skal indarbejdes arealer til offentlig formål og udadvendte aktiviteter.

Såfremt lokalplanen skal ændres afventer vi herefter en høringsperioden, hvor vi sammen med Fjordlauget og de øvrige grundejerforeninger må tage stilling til hvad vor holdning er hertil.

Containere: Vi har haft to containere til haveaffald i årets løb– en før sommerferien og en efter sommerferien ligesom tidligere år. Den ene container blev dog kun anvendt i begrænset omfang. Bestyrelsen hører gerne beboernes kommentarer hertil, når der skal tages stilling til bestilling af container vedr. 2019.

På generalforsamlingen de senere år har der været drøftet renholdelse af de grønne fællesområder og vejen i sommerperioder for at sikre vejen og de grønne område virker indbydende for både vejens beboere samt for gæster til vejens beboere. Specielt området nederst på vejen, herunder, fortorvet ud mod Vestre Kirkevej forventes i løbet af foråret trænge til at blive rengjort for ukrudt, ligesom der visse steder på vejen og vendepladsen i øvrigt vil være behov for fjernelse af ukrudt.. Bestyrelsen vil opfordre til, at der tages et initiativ til at renholde områderne, når ukrudtet begynder at vokse op. Alternativet hertil er, at der skal indkøbes ekstern assistance til opgaven. Ligeledes har vi i bestyrelsen drøftet hvorvidt vi skal have ekstern assistance til at klippe hækken på p-pladsen op mod Grønningen.

Der blev sidste år desuden nævnt problemer mede vejbelysningen, der generede ved nr. 13. Vejbelysningen er efterflg. blevet justeret, så nr. 13 kan leve hermed.

Til slut vil jeg sige tak til Michael og Birgitte for at være vært for generalforsamlingen i år samt tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne årKlaus Sørensen

5