Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Kirsebærhaven


Dato: 26. februar 2018 kl. 20:00

Sted: Hos Heidi og Chang, Kirsebærhaven 3

Deltagere: Repræsentanter fra 13 ud af 14 parceller deltog.

Fraværende: Per og Lis fra nr. 12


Dagsorden ifølge foreningens vedtægter


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmerne

- Indkøb og opsætning af skilt til Nabohjælp

- Container.

- Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2018

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Afholdelse af generalforsamling 2019.

9. Eventuelt.


Referat

Ad. 1 Valg af dirigent

Lars fra nr. 13 blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad. 2 Beretning

Beretningen, som kan læses på hjemmesiden, blev fremlagt af formanden og godkendt.


Ad. 3 Regnskab

Regnskabet for året var revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen revisionsbemærkninger.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.


Ad. 4 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Ad. 4.1 Indkøb og opsætning af vejskilt om Nabohjælp

Forslaget blev tiltrådt af forsamlingen med 12 for og 1 imod.

Ad. 4.2 Containere

2 containere for 2018 blev foreslået af bestyrelsen og tiltrådt. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles, de opstilles forår og efterår som sidste år (maj og oktober), da det virkede tilfredsstillende.

Bestyrelsen sørger for udsendelse af en e-mail til beboerne, så snart datoerne er fastlagt.

Ad. 4.3 Vejfest

Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

Festudvalget fortsætter med en ren herrebesætning. Der var således tale om genvalg af Lars (nr 13), Casper (nr 6) og nyvalg af Bjarke (nr 7).

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med samme bevilling som sidste år, så vi også i år får en god vejfest. Dato for vejfest vil blive publiceret på hjemmesiden.


Ad. 5 Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2018

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 1.000 (uændret siden 1999). Peter Olufsen (nr. 16) foreslog, at kontingentet skulle være nul for at bringe kassebeholdningen ned. Kontingentet blev fastlagt til kr. 1.000 med 12 stemmer for og 1 imod.

Budget blev gennemgået og godkendt.


Ad 6 Valg af bestyrelse

Hele bestyrelsen er på valg hvert år, og alle medlemmer blev genvalgt uden kampvalg.

Den består af:

Klaus Sørensen (formand), nr. 15

Jørgen Thomsen (kasserer), nr. 14

Casper Zobbe Storgaard, nr. 6

Lars Henrik Bjerg nr. 13


Ad. 7 Valg af revisor

Den nuværende revisor Poul Israelsen (nr 10) blev genvalgt.


Ad. 8 Næste års generalforsamling

Næste års generalforsamling finder sted hos Michael og Birgitte i nr. 7.


Ad. 9 Eventuelt

Formanden holdt et oplæg omkring oprettelsen af en vejfond. Formålet var, at der kom en tilkendegivelse om, hvorvidt medlemmerne fandt, at dette var et emne bestyrelsen skulle arbejde med i 2018 mhp. at fremkomme med et forslag til GF i 2019.

Baggrunden er, at vejen efterhånden trænger til reparation. Flere mente tillige, at den var ved at nå sin udløbsdato indenfor de nærmeste år, hvorfor en vejfond burde oprettes og tilføres midler i tiden fremover.

Der var 10 medlemer, der tilkendegav, at bestyrelsen burde arbejde på sagen, mens 2 var imod. Peter Olufsen mente, at en vejfond ville medføre mange problemer ved ejerskifte, og at der ville være juridiske problemer med den.

Skilte skæmmer udsigten på Frederiksborgvej. Nogen ville gerne, at bestyrelsen skrev til kommunen. 7 gav udtryk for at være for og 2 var indifferente.

Fjernvarme er på vej til vores område fra 2019. Jørgen (nr 14) har lavet opdateringer til foreningens hjemmeside omkring dette, hvor der er en mulighed for at lave beregninger på afkastet ved skifte til fjernvarme.

Vejbelysningen giver et kraftigt lys, som er specielt generende for nr. 13. Bestyrelsen skriver et brev til rette vedkommende om sagen.

Rengøring af vejen var der opfordringer til, særlig ved indgangen til Kirsebærhaven. Bestyrelsen taler med repræsentanter for det store byggeri på hjørnet om at få ryddet op langs deres hæk.Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.

http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk

Alle der har afleveret deres email-adresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk e-mailadressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk.

Al post til medlemmerne sendes via disse adresser, hvorfor man skal sørge for at holde sine private adresser opdateret.

Efter generalforsamlingen var Heidi og Chang værter ved et traktement med godt brød og lækker ost og pølse.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. ca. 21.


(Referent: Kai Herold, nr. 14, 28-2-2018)

3