Referat af generalforsamling 2017 i Grundejerforeningen Kirsebærhaven

 

Dato: 27. februar 2017 kl. 19:00

Sted: Hos Jørgen og Kai, Kirsebærhaven 14

Deltagere: Repræsentanter fra 12 ud af 14 parceller deltog.

Fraværende: nr. 5 og nr. 10

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4a. Forslag fra bestyrelsen:

 

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2017

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Afholdelse af generalforsamling 2018

9. Eventuelt.

 

Referat

 

Ad. 1 Valg af dirigent.

Lars fra nr. 13 blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

 

Ad. 2 Beretning.

 

Beretningen, som kan læses på hjemmesiden, blev fremlagt af formanden og godkendt.

Ad. 3 Regnskab.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

 

Ad. 4 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Ad. 4.1 Containere

2 containere for 2017 blev foreslået af bestyrelsen og tiltrådt. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles. De opstilles forår og efterår som sidste år, da det virkede tilfredsstillende.

Ad. 4.2 Vejfest

Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

Festudvalget fortsætter med en ren herrebesætning. Der var således tale om genvalg af  Anders Nielsen og Lars Henrik Bjerg samt nyvalg af Casper Zobbe Storgaard.

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med samme bevilling som sidste år, så vi også i år får en god vejfest. Dato for vejfest vil blive publiceret på hjemmesiden.

 

Ad. 4.3 Hjertestarter

Bestyrelsen forslog anskaffelse af en hjertestarter.

Følgende emner blev foreslået til bestyrelsen: Samarbejde med Stryhn, andre veje i området, Grønningen, beboerne på motel Risø grunden. Ligeledes et overblik over omkostningerne forbundet hermed.

Det blev diskuteret, og bestyrelsen blev bedt om at undersøge en række andre muligheder end indkøb, og således blev forslaget udskudt til behandling på næste års generalforsamling efter indsamling af mere viden.

Ad. 4.4 Nabohjælp

Bestyrelsen foreslår, at folk tilmelder sig nabohjælp og anvender den app som Det Kriminalpræventive råd har ladet udarbejde og som kan downloades og anvendes gratis.

Man kan også anvende hjemmeside https://nabohjælp.dk/  

Den gør det samme som app’en

Bestyrelsen udsender en vejledning.

Ad. 5 Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent.

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 1.000 (uændret siden 1999).

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

Vejfond var oppe at vende ifb. med reparation af vores vej, idet flere mente, at den var ved at nå sin udløbsdato inden for de nærmeste år, hvorfor en vejfond burde oprettes og tilføres midler i tiden fremover.

Der blev henvist til at stille forslag herom til næste generalforsamling.

 

Ad. 6 Valg af bestyrelse.

Hele bestyrelsen er på valg hvert år.

Nyvalgt blev Lars Henrik Bjerg.

 

Den består af:

Klaus Sørensen, nr. 15

Jørgen Thomsen, nr. 14

Casper Zobbe Storgaard, nr. 6

Lars Henrik Bjerg, nr. 13

 

Ad. 7 Valg af revisor.

Den nuværende revisor Poul Israelsen blev genvalgt.

Regnskabet for året er revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen revisionsbemærkninger.

Ad. 8 Næste års generalforsamling.

Næste års generalforsamling finder sted hos Heidi og Chang i nr. 3.

Ad. 9 Eventuelt.

Vi talte om vejen, ukrudt på denne, høje træer samt fjernvarme, hvor Jørgen har lavet opdateringer til foreningens hjemmeside omkring dette.

Muligheden for fiber blev omtalt, men anses ikke for mulig på nuværende tidspunkt, eftersom TDC har investeret i forbedringer af de nuværende telefonkabler og deres kapacitet.

 

 

 

 

 

Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.

http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk

 

Alle der har afleveret deres e-mail-adresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk e-mailadressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk.

Al post fra grundejerforeningen sendes til disse adresser.

 

Efter generalforsamlingen var Jørgen og Kai værter ved et sønderjysk kaffebord.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. ca. 21.

 

 (Referent: Kai Herold, nr. 14, 28-2-2017)