Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen KirsebærhavenDato: 29. februar 2016 kl. 19:00

Sted: Hos Inge Lise og Klaus, Kirsebærhaven 15

Deltagere: Repræsentanter fra 12 ud af 14 parceller deltog.

Fraværende: nr. 3, nr. 5Dagsorden ifølge foreningens vedtægter1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4a. Forslag fra bestyrelsen:

- Containere.

- Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

4b. Indkomne forslag fra medlemmer.

- Bestyrelsens forslag til ny deklaration

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2016.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Afholdelse af generalforsamling 2017.

9. Eventuelt.Ad. 1

Valg af dirigent

Bestyrelsens formand Klaus blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad. 2

Beretning

Beretningen (vedlagt) blev fremlagt af formanden og godkendt.

Omtalt blev:

Ad. 3

Fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskabet for 21015 er revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen revisionsbemærkninger.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Egenkapital udgør nu ca. 35.000/2400 pr. parcel.

Ad. 4a

4a.1 Containere

2 containere for 2016 blev foreslået af bestyrelsen og tiltrådt. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles. De opstilles forår og efterår som sidste år, da det virkede tilfredsstillende.

4a.2 Vejfest

Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

Festudvalget fortsætter med en ren herrebesætning. Der var således tale om genvalg af Peter Gad og Anders Nielsen og Lars Henrik Berg.

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med en større bevilling, så vi også i år får en god vejfest. Dato for vejfest vil blive publiceret på hjemmesiden.

Ad. 4b

Indkommet forslag

Bestyrelsen havde udarbejdet et forslag til ny deklaration, som var udsendt til høring i november 2015.

Derefter udsendtes en høringsrapport, hvor de forskellige indkomne forslag og kommentarer var oplistet og kommenteret.

På bestyrelsens vegne fremlagde Jørgen, nr. 14 et oplæg til debatten.

Der var 3 mulige resultater:

  1. Aflys deklarationen minus de kommunale krav

  2. Beholde den nuværende

  3. Fornyelse og fjernelse af de regler, som ikke anvendes i praksis

Der blev bl.a. gjort opmærksom på, at der i forbindelse med eksisterende overtrædelser af den eksisterende deklarationen kan være indtrådt juridisk passivitet.

Det blev påpeget, at reglerne i deklarationen bør efterleves, være målbare eller afskaffes, hvis de ikke længere er relevante. Ud fra dette var det tidligere omsendte forslag til deklaration udarbejdet.

Det blev også fremhævet, at deklarationen ikke blot er for de nuværende beboere, men rækker ud i fremtiden med henblik på, hvorledes vores område skal udvikle sig.

De største foreslåede ændringer i deklarationen var om lempelse af krav om husenes udseende og placering samt om indførelse af målbare regler for beplantningsgener.

De fleste ønskede at bibeholde et krav om udseende, mens enkelte ønskede helt at fjerne det.

Gener ved beplantning gav anledning til en del forskellige holdninger.

Flere mente, at det var ok, at bestemmelser ikke var målbare, og at bestemmelser ikke blev håndhævet, når man taler sammen over hækken og løser problemerne i fællesskab.

Der var lidt forvirring i debatten om begrebet passivitet, hvor flere ikke skelnede mellem det juridiske begreb (tab af ret til at gribe ind over for overtrædelser) og begrebet i daglig tale.

Nogle mente, at havde man problemer med udsigten til vandet, så kunne man bare gå ned til fjorden. Dem, der ligger højt har måske problemer med udsigten, mens de der bor nedenfor ikke kan få udsigt, hvorfor udsigt er uden betydning for dem.

Det blev fremført, at deklarationen er et gode, så vi vedbliver med at have et pænt kvarter, da det laver regulering af, hvad vi må og ikke må.

Det fremførtes, at administrationen af deklarationen er umulig, som den ser ud i dag med uklarheder i formuleringen.

Nogle mente, at paragraffer som er forældede bare er historie og sagtens kan være der, da de ikke har betydning. De er måske ligefrem hyggelige.

Flere ønskede ingen ændring. Deklarationen fungerer helt fint og administreres helt fint.

Nogle kunne bidrage med historien omkring andre forsøg i tiden løb på at ændre deklarationen. Som det kan ses af dateringen af deklarationen, mislykkedes disse forsøg.

Resultatet af den meget lange debat blev, at bestyrelsen ud fra de forskellige synspunkter i debatten vil se på muligheden for at lave et forslag til en ny deklaration, der kan få fuld opbakning af beboerne. Samtidig vil bestyrelsen tage stilling til, hvordan den til enhver tid værende deklarations bestemmelser skal administreres fremover.

Ad. 5

Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent

Reparation af vejen planlagt til at ske i år. 30-40 sten à 100 kr. vil blive udskiftet, da de er stærkt skadet. Vejsætninger, som følge af opgravninger ved brud på vandrør, blev omtalt, men intet besluttet, da vi ikke kender omfanget på nuværende tidspunkt.

Budgettet til vejfest 2016 er på ca. kr. 2100, idet et sent indleveret bilag for vejfest 2015 er medregnet i budgetforslaget.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 1.000 (uændret siden 1999).

Budget blev gennemgået og godkendt.

Ad. 6

Valg af bestyrelse

Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Den genvalgtes enstemmigt.

Den består af:

Klaus Sørensen, nr. 15

Jørgen Thomsen, nr. 14

Peter Gad, nr. 7

Casper Zobbe Storgaard, nr. 6

Ad. 7

Valg af revisor

Den nuværende revisor Poul Israelsen blev genvalgt.

Ad. 8

Afholdelse af generalforsamling 2017

Næste års generalforsamling finder sted hos Jørgen og Kai i nr. 14.

Ad. 9

Eventuelt

Efter generalforsamlingen var Inge Lise og Klaus værter med øl, vand, vin, ost, pølse, kaffe og meget andet. Tak for et godt arrangement.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 23.

(Referent: Kai Herold, nr. 14, 29-2-2016)Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.

http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk

Alle der har afleveret deres e-mail-adresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk e-mailadressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk. Alle emails videresendes til den opgivne adresse.

Formandens beretning

Driften af Grundejerforeningen er forløbet uden væsentlige problemer i 2015, men der har været en række aktiviteter i foreningen, på vejen og hos vejens beboere.

Sidste år på generalforsamlingen blev det nævnt, at der burde aftales renholdelse af de grønne fællesområder og vejen i sommerperioder for at sikre vejen og de grønne område virker indbydende for både vejens beboere samt for gæster til vejens beboere. Specielt området nederst på vejen, herunder,fortovet ud mod Vestre Kirkevej trængte til at blive rengjort for ukrudt. I foråret var der nogle ildsjæle, der på eget initiativ brugte nogle timer en lørdag formiddag og fik grundstykket rengjort. Bestyrelsen er også bekendt med at en anden beboer: har været forbi og fjerne ukrudt med sin gasbrænder. Tak for det. Ukrudtet kommer imidlertid hurtigt op, hvorfor der til foråret igen vil være behov for at nogle ildsjæle vil fjerne ukrudt på området. Alternativet hertil er, at der skal indkøbes ekstern assistance til opgaven.

Vi har her på vejen jævnligt diskuteret høje træer. I 2015 kan vi konstatere, at flere beboere på eget initiativ har fældet større træer, i alt 5-6 træer, hvilket er glædeligt, da det for nogle beboere har givet bedre fjordkig.

Der har været brud på vandledningen ud for Peter og Karis hus, og SF-stenene har været fjernet og lagt ned igen.

Snerydningen har fungeret tilfredsstillende og det har været en relativ mild vinter sidste år, hvilket kan ses i regnskabet, selv om vi havde nogle få dage omkring månedsskiftet november/december med kraftig snefald specielt her i Roskilde-området, hvor vi på vejen fik 50-70 cm. sne i løbet af et døgn. Aftalen er, at der ryddes sne og saltes max. 1 gang i døgnet, såfremt der måtte være behov herfor. Til gengæld hat vi i januar haft en del snefald og en del snerydning,.

Den 1. juni 2015 skrev bestyrelsen en indsigelse til økonomiudvalget i Roskilde Kommune i forbindelse med udvalgets behandling og drøftelse af evt. ændring af lokalplanen for den gl. Højskolegrund i Himmelev. Efter heftige borgerprotester blev der i 2008 vedtaget en lokalplan, hvor byggeriet på højskolegrunden kan være op til tre etager. Gennem Dagbladet Roskilde havde bestyrelsen erfaret, at ejeren af grunden, Pensam, ikke har fundet det rentabelt at bygge efter den vedtagne lokalplan fra 2008, hvorfor Pensam nu ønskede at opføre et byggeri i op til 6 etager og havde henvendt sig til kommunen herom. Heldigvis blev overvejelserne om ny lokalplan og offentlig høring heraf ikke vedtaget.

Vedr. vejen kan vi konstatere, at der er en række sten, der trænger til udskiftning, hvilket også blev nævnt sidste år. Der er i årets løb ikke foretaget nogen reparation/udskiftning af sten, men i budgettet for næste år er der afsat et beløb til vejrenovering og vi kommer nærmere ind på omfanget af renoveringen for at holde vejen i nogenlunde stand.6