Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen KirsebærhavenDato: 23. februar 2015 kl. 20:00

Sted: Hos Mia og Anders Kirsebærhaven 8.

Deltagere: Repræsentanter fra 12 ud af 14 parceller deltog.

Fraværende: Per og Lis i nr. 12 og Poul og Annette fra nr. 3Dagsorden ifølge foreningens vedtægter1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4a. Forslag fra bestyrelsen:

- Containere.

- Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

4b. Indkomne forslag fra medlemmer.

- Ukrudt mv. som udsendt til medlemmerne indsendt af Poul Israelsen.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2014.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Afholdelse af generalforsamling 2015.

9. Eventuelt.ReferatAd 1

Anders blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2

Beretning

Der blev budt velkommen til de nye beboere i nr. 6 og nr. 13, som er flyttet ind på vores vej siden sidste generalforsamling.

Beretningen blev fremlagt af formanden og godkendt. Se bilaget.

Der blev en livlig debat omkring vejen, men blev besluttet at tage det under det indkomne forslag om forbedring af vejens tilstand (ad. 4b)

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 3

Regnskab

Regnskabet for året er revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen revisionsbemærkninger.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Ad 4a

4a.1 Containere

2 containere for 2015 blev foreslået af bestyrelsen og tiltrådt. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles.

Nogle mente, at det måtte være op til den enkelte at skaffe sig af med haveaffald. Det blev derfor foreslået, at vi enten ingen skulle have eller kun 1.

Der blev stemt om forslaget og da der var 10 for 2 containere for 2015, blev dette beslutningen. Dermed bortfaldt de øvrige forslag.

Det blev foreslået at opstille første container 8 dage før pinse.

4a.2 Vejfest

Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

Festudvalget fortsætter med en ren herrebesætning. Der var således tale om genvalg af Peter Gad og Anders Nielsen mens Lars Henrik Berg fra nr. 13 blev nyvalgt.

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med en større bevilling, så vi også i år får en god vejfest. Dato for vejfest vil blive publiceret på hjemmesiden. Bestyrelsen foreslår første lørdag i september som fast vejfestdag.

Ad 4b

Indkommet forslag

Poul Israelsen nr 10 havde indsendt et forslag om, at vores vej ikke har en tilfredsstillende tilstand med ukrudt og skader på sten mv.

Vejen behøver en rengøring af ukrudt, fjernelse af spor efter container og fjernelse af sand og snavs i svinget og arealet før (fortorvet).

Peter kunne fortælle, at vejen er 8 meter bred, 5 m i midten som varetages af ejerforeningen og 1,5 m på hver side, som er den enkelte parcellists ansvar. De 5 m, som er foreningens ansvar, er hvor problemet i høj grad er. Ligeledes har foreningen ansvar for området, hvor containeren står samt området med fortorvet ud til Vestre Kirkevej.

Der kom forslag om forskellige løsninger, men intet blev besluttet. Bestyrelsen forsøger at finde en løsning på problemet.

Vedligeholdelse af containerplads, herunder fjernelse af snavs som samler sig ved svinget, må vi prøve at få løst ad frivillighedens vej. Så må vi se på problemet næste år, hvorvidt det har været tilstrækkelig, eller andre løsninger skal til.

Ligeledes er der ca. 35 SF-sten, som er så skadede, at de bør udskiftes. Bestyrelsen indhenter et tilbud på dette arbejde. Viser det sig at blive for kostbart, udsættes arbejdet til vedtagelse på næste års generalforsamling.

Undervejs var der forespørgsel omkring, hvorvidt en gadelampe kunne flyttes, og hvem der skulle give tilladelse hertil. Peter Olufsen kunne fortælle, at DONG har ansvar for lamperne og forsyningen, mens kommunen betaler for strøm. Ny aftale mellem kommune og DONG er på vej. Park og vej hos kommunen er ansvarlig for aftalen. Den nye aftale indebærer muligvis, at lamperne går fra at anvende 72 W til 32 W. Så det er kommunen, park- og vejafdelingen, man skal tale med, hvis man ønsker en flytning af en lampe

Ad 5

Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 1.000 (uændret siden 1999).

Budget blev gennemgået og omkring vejfesten, var der enkelte som mente, at budgettet i 2014 var for lavt, og at udbuddet af kød derfor for ringe.

Det blev bestemt, at overskuddet i det foreslåede budget overføres til vejfesten, således at der afsættes max. 2.900 for 2015. Der blev stemt om ændringen og godkendt med 10 for og 1 imod.

Resten af budgettet blev godkendt som foreslået af bestyelsen.Ad 6

Valg af bestyrelse

Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Lis Dueholm fra nr. 12 ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen takkede Lis for det gode arbejde.

Casper fra nr. 6 blev nyvalgt til bestyrelsen. Den består herefter af:

Klaus Sørensen, nr. 15

Jørgen Thomsen, nr. 14

Peter Gad nr. 7

Casper Zobbe Storgaard fra nr. 6Ad 7

Valg af revisor

Den nuværende revisor Poul Israelsen blev genvalgt.

Ad 9

Næste års generalforsamling finder sted hos Inge Lise og Klaus Sørensen i nr. 15.

Ad 10

Eventuelt

Ida Israelsen fra nr. 10 klagede over, at der var for hurtig trafik på vores vej, særlig avisbude.

Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.

http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk

Alle der har afleveret deres e-mail-adresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk e-mailadressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk. Al post sendes til den opgivne adresse.

Efter generalforsamlingen var Mia og Anders værter med øl, vand, vin, ost, pølse, kaffe og meget andet.

Tak til Mia og Anders for et godt arrangement.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21:38.

(Referent: Kai Herold, nr. 14, 28-2-2015)

4/4