Referat af generalforsamling i grundejerforeningen KirsebærhavenDato: 24. februar 2014 kl. 20:00

Sted: Hos Kari og Peter Gad, Kirsebærhaven 7

Deltagere: 18 deltagere, repræsentanter fra 11 ud af 14 parceller deltog.Dagsorden ifølge foreningens vedtægter1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen:

- Containere.

- Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2014.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Afholdelse af generalforsamling 2015.

9. Eventuelt.ReferatAd. 1

Peter Gad blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

For første gang er indkaldelsen sket pr. email, og dette gav ikke anledning til bemærkninger. Så det vil man fortsætte med.

Ad. 2

Beretning.

Beretningen blev fremlagt af formanden og godkendt. Se bilaget.

Der var kommentarer omkring snerydning, hvor der havde været en henvendelse fra kommunen omkring ,at der skulle saltes både på vej og adgange, når der var frost. Vi fik en aftale omkring dette med Gartnergården, bare for en måned. Bestyrelsen finder ikke det nødvendigt at gentage dette, idet det er første gang problemet er oplevet gennem mange år, så det sker nok næppe igen.

Fjernvarmeprojektet blev omtalt, og det blev fortalt, at udrulningen til vores område er sat i stå pga. usikkerhed om økonomien.Ad. 3

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Udgifterne til vejfesten blev debatteret, idet der var opstået en stor overskridelse i forhold til det lagte budget.

Overskridelsen blev af udvalget forklaret med høje priser på oksemørbrad på indkøbstidspunktet i forhold til de foregående år.

Kassereren mente, at en medvirkende faktor også kunne være, at man var uerfaren i at beregne mængder til større forsamlinger. Denne betragtning blev ikke delt af udvalget.

I øvrigt blev debatten henvist til punktet om næste års budget.Ad. 4

4.1 Containere.

2 containere for 2014 blev foreslået af bestyrelsen og tiltrådt. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles.

Nogle mente, at dette måtte være op til den enkelte at skaffe sig af med haveaffald. Det blev derfor foreslået, at vi enten ingen skulle have eller kun 1.

Der blev stemt om forslaget og da der var 9 for 2 containere for 2014, blev dette beslutningen. Dermed bortfaldt de øvrige forslag.

Vi skal huske at:

Vognmanden kører ikke med den, hvis lågen ikke kan lukkes: Heller ikke hvis halvdelen falder ud pga. den er overfyldt.4.2 Vejfest.

Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

Jævnfør den livlige diskussion under regnskabet, gav punktet anledning til yderligere diskussion. Vejfestbudgettet blev vejet og vurderet. Det blev foreslået at gøre det afhængig af antal deltagere. Det blev forslået at sætte en øvre grænse, som ikke måtte overskrides. Enkelte foreslog det blev deltagerbetalt eller ikke blive afholdt af grundejerforeningen.

Til slut var det dog enighed om, at vi meget gerne ser traditionen fortsat, at de fleste deltager med fornøjelse, og som dirigenten påpegede, heldigvis er der folk, som gerne vil lave arrangementet for alle os som bare deltager.

Så resultatet var en afstemning:

1) Et sammenskudsgilde med hel eller delvis deltagerbetaling. 2) Vejfest ud fra et maksimum budget, der gerne må blive mindre, men ikke større.

Resultatet var, at 10 stemte for forslag 2), dermed bortfaldt forslag 1).

Festudvalget fortsætter med en ren herrebesætning. Der var således tale om genvalg af Peter Gad og Anders Nielsen.

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med en større bevilling, så vi også i år får en god vejfest. Dato for vejfest vil blive publiceret på hjemmesiden. Bestyrelsen foreslår første lørdag i september som fast vejfestdag.Ad. 5

Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 1.000 (uændret siden 1999) og tilhørende budget blev vedtaget.

Punktet vejfest blev forøget til maksimum 3.100 kr., jævnfør tidligere beslutning.

Skader på vejen og et ønske om reparation af disse blev omtalt. Bestyrelsen mente godt, at de uden generalforsamlings billigelse kan igangsætte sådanne små udbedringer. Vejen vil derfor blive gennemgået og vurderet af bestyrelsen, når vejret tillader det.Ad. 6

Valg af bestyrelse.

Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen blev genvalgt og er fortsat:

Klaus Sørensen, nr. 15

Jørgen Thomsen, nr. 14

Peter Gad nr. 7

Lis Dueholm, nr. 12Ad. 7

Valg af revisor.

Den nuværende Peter Tang ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen takkede ham for veludført arbejde.

Til ny revisor foreslog bestyrelsen Poul Israelsen. Han blev valgt.

Regnskabet for året er revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen revisionsbemærkninger.Ad. 9

Næste års generalforsamling finder sted hos Anders og Mia i nr. 8.Ad. 10

Eventuelt

Anders berettede om de historier, han havde læst om private veje og de økonomiske konsekvenser, som på det sidste har været gengivet i pressen.

Han ønskede at vide, hvorledes det var fat med vores vej.

Peter Olufsen kunne fortælle, at han havde undersøgt og berettet i foreningen for et par år siden, at

Kloakering:

Spildevand og regnvand er allerede adskilt. Ansvaret for rør er vores eget, indtil de forlader vores grund, mens kommunen har ansvaret for dem, der løber under vejen. Andre føjede til, at levetiden for cementrør er ca. 50 år, hvilket er nået for vores grunde. Derfor kan der forventes at komme udgifter de kommende år.

Belysning:

Peter kunne ligeledes fortælle, at vi ikke betaler for strøm til gadelygterne, ligesom ansvaret for vedligeholdelsen heller ikke er vores. Der er en gammel Nesa aftale som Dong har overtaget. De er dog stadig uenige i, at de skal vedligeholde vores standere. Dette er indtil nu blevet som en sag mellem Dong og kommunen.Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.

http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk

Alle der har afleveret deres e-mail-adresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk e-mailadressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk. Al post sendes til den opgivne adresse.

Efter generalforsamlingen var Kari og Peter værter med øl, vand, vin, ost, pølse, kaffe og meget andet.Tak til Kari og Peter for et godt arrangement.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21:35.(Referent: Kai Herold, nr. 14, 5-3-2014)