1. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Kirsebærhaven 

 

Dato: 26. februar 2013 kl. 20:00 (slut kl. 21:00)

Sted: Hos Hvidberg, Kirsebærhaven 11

Deltagere: repræsentanter fra 12 ud af 14 parceller deltog, fraværende var Rigmor i nr. 13 og Poul og Annette i nr. 3.

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen:

        - Containere.

        - Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2013.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Afholdelse af generalforsamling 2014.

9. Eventuelt.

 

Referat

 

Ad. 1

Lis blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

 

Ad. 2

Beretning.

Beretningen blev fremlagt af formanden og godkendt. Se bilaget.

 

Ad. 3

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

      1.  

Ad. 4

4.1 Containere.  

2 containere for 2013 blev foreslået af bestyrelsen og tiltrådt. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles.

 

Vi skal huske at:

 

Vognmanden kører ikke med den, hvis lågen ikke kan lukkes: Heller ikke hvis halvdelen falder ud pga. den er overfyldt.

 

4.2 Vejfest.

Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

 

Festudvalget fortsætter med en ren herrebesætning. Der var således tale om genvalg af Peter Gad, Poul Hansen, Jens Klok.

 

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med uændret bevilling, så vi også i år får en god vejfest. Dato for vejfest vil blive publiceret på hjemmesiden.

 

Peter Olufsen mente, at vejfesten var foreningen uvedkommen, hvorfor denne burde betales af deltagerne. Der blev stemt om forslaget og det faldt 1 stemme for og resten imod.

 

 

Ad. 6

Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 1.000 og tilhørende budget blev vedtaget.

 

Ad. 7

Valg af bestyrelse.

Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen blev genvalgt og er fortsat:

 

Klaus Sørensen, nr. 15

Jørgen Thomsen, nr. 14

Peter Gad nr. 7

Lis Dueholm, nr. 12

 

Ad. 8

Valg af revisor.

Revisor blev også genvalgt og er Peder Tang i nr. 4. Regnskabet for året er revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen bemærkninger i den anledning.

      1.  

Ad. 9

Næste års generalforsamling finder sted hos Kari og Peter Gad i nr. 7.

 

Ad. 10

      1. Eventuelt 

Der var debat om træernes højde og vilde vækst. De sædvanlige henstillinger om at tale sammen nabo med nabo, hvis der opstår problemer med træer og buskes vækst, idet en løsning i mindelighed er det nemmeste for alle.

 

Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.

http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk (gerne uden www foran)

Alle der har afleveret deres e-mail-adresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk e-mailadressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk. Al post sendes til den opgivne adresse.

 

Efter generalforsamlingen var Hvidberg vært med øl, vand, vin, ost, pølse, kage, kaffe og meget andet.

 

Tak til Hvidberg for et godt arrangement.

 

(Referent: Kai Herold, nr. 14)Formandens beretning

 

Velkommen til årets generalforsamling.  

Året er forløbet uden væsentlige problemer.

Snerydningen har fungeret tilfredsstillende. Der har været behov for mere snerydning  i 2012 i forhold til 2011, hvilket kan aflæses af regnskabet. Aftalen er, at der ryddes sne og saltes  max. 1 gang i døgnet, såfremt der måtte være behov herfor.

 

Vejfesten blev afholdt i august  og deltagerne havde en hyggelig aften. En stor tak til udvalgets medlemmer, Poul, Peter og Jens  for jeres indsats vedr. indkøb m.v.

 

Containere: Vi har haft to containere til haveaffald i årets løb– en før sommerferien og en efter sommerferien – og det er bestyrelsens opfattelse, at det har fungeret fint.

 

I dagspressen har det fremgået at der udrulles fjernvarme i Himmelev. Roskilde Forsyning har fremsendt projektforslag til Roskilde Kommune for fjernvarmeforsyning af parcelhuse i Himmelev, der i dag er varmeforsynet med naturgas. Det har desuden fremgået at der skulle være tilslutningspligt for grundejerne efter en overgangsperiode på 9 år. Bestyrelsen har drøftet forholdet på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsens holdning er, at det for Grundejerforeningen bør være frivilligt at tilslutte sig fjernvarmen. Baggrunden herfor at der er tale om

 

 

Spørgsmålet vedr. tilslutningspligt har været debatteret i dagspressen, hvorefter

 

Teknisk Forvaltning på  udvalgsmøde den 24. januar 2013 har indstillet, at

byrådet tilkendegiver, at der skal arbejdes for udbredelse af fjernvarmeforsyningen af parcelhuse i Himmelev,

byrådet tilkendegiver, at tilslutningen til fjernvarme sker frivilligt, og

der med baggrund i kommunens generelle mål, om at tilslutning til fjernvarmen sker frivilligt, tages kontakt til Roskilde Forsyning og naturgasselskabet for at afklare de nødvendige initiativer for at nå dette mål, herunder afvente en nedsættelse af kalkulationsrenten.

Bestyrelsen vil følge udviklingen i denne sag og hører gerne medlemmernes synspunkter.

Bestyrelsen har igen drøftet træer, skyggevirkninger og gener fra store træer i Kirsebærhaven. Bestyrelsen opfordrer til, at hver enkelt parcel er opmærksom på, om man evt. har høje træer og bevoksning på sin parcel, der bør beskæres. Desuden opfrodrer bestyrelsen grundejere ud mod Vestre Kirkevej til at være opmærksom på at beskære bevoksning ud over fortovet på Vestre Kirkevej.

 

Kasseren vil i forbindelse med gennemgang af regnskabet redegøre for Grundejerforeningens økonomiske stilling.

 

Storken har været på besøg hos Anders og Mia. Vi ønsker tillykke med familieforøgelsen.

 

Til slut vil jeg sige tak til mine bestyrelseskolleger fo r et godt samarbejde i det forløbne år og tak til Tove og Poul for at de vil være vært ved årets generalforsamling.