Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Kirsebærhaven


Dato: 28.februar 2012 kl. 20:00 (slut kl. 21:15)

Sted: Hos Peter Olufsen, Kirsebærhaven 16

Deltagere: repræsentanter fra 13 ud af 14 parceller deltog, fraværende var Rigmor i nr. 13.


Dagsorden ifølge foreningens vedtægter


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen:

- Containere.

- Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2012.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Afholdelse af generalforsamling 2013.

9. Eventuelt.


Referat


Ad. 1

Peter Gad blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.


Ad. 2

Beretning.

Beretningen blev fremlagt af formanden og godkendt


Ad. 3

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Ad. 4

4.1 Containere.

Peter Olufsen foreslog, at containere blev droppet i foreningsregi således, at det var noget der blev samarbejdet om udenfor foreningen. Man kunne på den måde nedsætte kontingentet væsentlig.

Forslaget vandt ingen tilslutning.

2 containere for 2012 blev vedtaget. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles.


Vi skal huske at:


Vognmanden kører ikke med den, hvis lågen ikke kan lukkes: Heller ikke hvis halvdelen falder ud pga. den er overfyldt.


4.2 Vejfest.

Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.


Festudvalget fortsætter med en ren herre besætning. Der var således tale om genvalg af Peter Gad, Poul Hansen, Jens Klok.


Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med uændret bevilling, så vi også i år får en god vejfest. Dato for vejfest vil blive publiceret på hjemmesiden.

Ad. 6

Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent.


Peter Olufsen:

Et forslag om fleksibelt kontingent således, at der kun blev opkrævet kontingent, når de faktiske udgifter måtte overstige foreningens formue. Feks. Opkrævning af 500 kr. i marts og senere 500 kr., hvis formuen ikke kan dække omkostningerne.

Forslag om at omlægge regnskabsåret til juli til juli, således at omkostningerne var kendt til opkrævningen af kontingentet i 2. omgang.

Forslag om sammenlægning af vejfest og generalforsamling således, at der på den måde kunne spares udgifter til fordel for nedsættelse af kontingentet.

Forslag om ingen kompensation for afholdelse af Generalforsamlingen.

Formuen i foreningen er for stor, hvorfor der kun bør betales kontingent, hvis formuen ikke kan dække udgifterne. Betaling af kontingent bør derfor være efter omkostninger er påløbet og ikke forud.


Der var et forslag fra bestyrelsen om:

Uændret kontingent på kr. 1.000.

De 2 forslag blev drøftet indgående, men bestyrelsens forslag blev godkendt med 11 ud af 13 stemmer for. Det andet forslag fra Peter Olufsen faldt dermed bort.


Bestyrelsens forslag om kontingent og budget blev således vedtaget.

Ad. 7

Valg af bestyrelse.

Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen blev genvalgt og er fortsat:


Klaus Sørensen, nr. 15

Jørgen Thomsen, nr. 14

Peter Gad nr. 7

Lis Dueholm, nr. 12


Ad. 8

Valg af revisor.

Revisor blev også genvalgt og er Peder Tang i nr. 4. Regnskabet for året er revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen bemærkninger i den anledning.

Ad. 9

Næste års generalforsamling finder sted hos Hvidberg i nr. 11.


Ad. 10

Eventuelt

Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.

http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk (gerne uden www foran)

Alle der har afleveret deres e-mail-adresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk e-mail-adressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk. Al post sendes til den opgivne adresse.


Efter generalforsamlingen var Peter Olufsen vært med øl, vand, ost, pølse, kaffe og meget andet.


Tak til Peter Olufsen for et godt arrangement, og tak til Hvidberg for deres assistance i den anledning.

(Referent: Kai Herold, nr. 14)