Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Kirsebærhaven


Dato: 28.februar 2011 kl. 20:00 (slut kl. 21:15)
Sted: Hos Mai og Jens Klok, Kirsebærhaven 6
Deltagere: repræsentanter fra 12 ud af 14 parceller deltog, fraværende var Rigmor i nr. 13 og Tang i nr. 4.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Bestyrelsens overvejelser vedr. oprettelse af vejfond til renovering af vejen
5. Forslag fra bestyrelsen:
- Containere.
- Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2011.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Afholdelse af generalforsamling 2012.
10. Eventuelt.

Referat

Ad. 1

Peter Gad blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad. 2

Beretning.
Beretningen blev fremlagt af formanden og godkendt

Ad. 3

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Ad. 4
Vejfond.
Peter Gad fremlagde bestyrelsens forslag til fremgangsmåde for behandling af dette emne.

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at se på et forslag omkring en vejfond til renovering af vejen.
Da man ikke ønskede at anvende en masse tid på denne opgave, hvorefter generalforsamlingen så afviser forslaget, ønskede bestyrelsen at afholde en afstemning blandt de deltagende i generalforsamlingen, hvorvidt en vejfond var et ønske eller ej.
Bestyrelsen afholdt herefter en afstemning blandt de tilstedeværende med mulighed for at stemme: nej, 1000 kr. p.a., 750, 500, 250.

Forud for afstemningen var en diskussion omkring omkostningerne for en renovering. Prisen vil i øjeblikket ligge på 140 kr. med nye SF sten 8 cm + 100 kr. for fjernelse af de gamle sten og moms oveni pr. kvadratmeter, så omkring 500 tusinde kroner for at få hele vejen renoveret. Der var forslag om at gøre dette etapevis osv.

Afstemning betød at forslag faldt og bestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere i sagen.
Nej: 11 stemmer, 1000 kr./p.a. 3 stemmer, 750 kr. 0 stemmer, 500 kr. 2 stemmer, 250 kr. 3 stemmer. (da alle tilstedeværende fik lov at stemme, er der flere stemmer end repræsentanter for parceller)

Ad. 5

5.1 Containere.
2 containere for 2011 blev vedtaget. Der mulighed for, at vi selv kan aflevere ganske gratis på Karas kun medbringende vores sygesikringsbevis. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles ( der arbejdes på 27.-29. maj og 30. september - 2. oktober ).

Vi skal huske at:

Vognmanden kører ikke med den, hvis lågen ikke kan lukkes: Heller ikke hvis halvdelen falder ud pga. den er overfyldt.

5.2 Vejfest.
Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

Festudvalget tog afsked med Lis som ønskede at udtræde, de øvrige accepterede og modtog genvalg: Annette, Peter Gad og Mia.

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med uændret bevilling, så vi også i år får en god vejfest. Dato for vejfest vil blive publiceret på hjemmesiden, det bliver den sidste weekend i august den 27.

Ad. 6

Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent.

Peter Olufsen havde et forslag om fleksibelt kontingent således, at der kun blev opkrævet kontingent, når de faktiske udgifter måtte overstige foreningens formue.
Der var et forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent på kr. 1.000.
De 2 forslag blev drøftet indgående, men bestyrelsens forslag blev godkendt med 11 ud af 12 stemmer for. Det andet forslag faldt dermed bort.

Bestyrelsens forslag om kontingent og budget blev således vedtaget.

Ad. 7

Valg af bestyrelse.
Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen blev genvalgt og er fortsat:

Klaus Sørensen, nr. 15
Jørgen Thomsen, nr. 14
Peter Gad nr. 7
Lis Dueholm, nr. 12

Ad. 8

Valg af revisor.
Revisor blev også genvalgt og er Peder Tang i nr. 4. Regnskabet for 2009 er revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen bemærkninger i den anledning.

Ad. 9

Næste års generalforsamling finder sted hos Peter Olufsen i nr. 16 med assistance fra Hvidberg.

Ad. 10

Eventuelt

Jørgen fortalte om de nye regler for placering af postkasser. Postkasser skal være placeret ved skel ved offentlig vej
( link til mere info http://www.nypost.postdanmark.dk/ )

Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.
http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk (gerne uden www foran)
Alle der har afleveret deres e-mail-adresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk e-mail-adressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk. Al post sendes til den opgivne adresse.

Efter generalforsamlingen var Mia og Jens vært med øl, vand, ost, pølse, kaffe og meget andet. Vi takker alle for et rigtig godt arrangement.

(Referent: Kai Herold, nr. 14)