Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Kirsebærhaven


Dato: 1. marts 2010 kl. 20:00 (slut kl. 21:30)
Sted: Hos Linda og Sven, Kirsebærhaven 9
Deltagere: repræsentanter fra 12 ud af 14 parceller deltog.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen:
- Containere.
- Vejfest – valg af vejfestudvalg.
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2010.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Afholdelse af generalforsamling 2011.
9. Eventuelt.

Referat

Ad. 1

Lis blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad. 2

Beretningen blev fremlagt og godkendt (vedlægges referatet i den fulde ordlyd)
Kari holdt en gennemgang af byggeplanerne for Stryhn og Comwell. Der er planlagt en ny kommuneplan og en ny lokalplan for området, da bebyggelsesprocenten skal hæves til omtrent det dobbelte. Kommunen forventer, at disse nye planer kan fremlægges til høring før sommerferien.

Bestyrelsen skriver til kommunen omkring vores bekymringer for projekterne, da vores område vil blive ramt af både generelt mere trafik på en skolevej og mere lugt og støj fra Stryhn, når produktionen udvides i det omfang der er planlagt. Der var forslag om ny udkørsel på den anden side af fru Stryhns gamle hus, alternativ direkte forbindelse til omfartsvejen gennem skoven.

Peter gennemgik forhold omkring vores vejbelysning på vores vej. Renovering og vedligeholdelse påhviler Dong ifølge kontrakt med kommunen. Der findes en plan over udskiftning af gadelamper på private veje, men det lader til, at afviklingen af denne er gået i stå i øjeblikket. Dong hævder de venter på kommunen, men det er vist ikke sandt.
Bestyrelsen vil rette henvendelse til Dong for at få en tidsplan.

Ad. 3

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Ad. 4

4.1 Containere
2 containere for 2010 blev vedtaget. Der mulighed for, at vi selv kan aflevere ganske gratis på Karas kun medbringende vores sygesikringsbevis. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles ( der arbejdes på 14.-16. maj og 24.-26. september ).

Vi skal huske at:

Vognmanden kører ikke med den, hvis lågen ikke kan lukkes: Heller ikke hvis halvdelen falder ud pga. den er overfyldt.

4.2 Vejfest
Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

Festudvalget accepterede og modtog genvalg: Lis, Annette, Peter Gad og Mia.

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med uændret bevilling, så vi også i år får en god vejfest. Dato for vejfest vil blive publiceret på hjemmesiden.

Der var også diskussion omkring renovering af vejen, omkostningen og nødvendigheden af dette. Der var synspunkter i både den ene og den anden retning.
Bestyrelsen vil se på dette i løbet af det kommende år, og fremkomme med et forslag til næste års generalforsamling.

Ad. 5


Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent.

Peter Olufsen havde et forslag om nedsættelse af kontingent til nul, eller kr. 1.000 på betingelse af at de først måtte opkræves, når de faktiske udgifter måtte overstige foreningens formue.
Der var et forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent på kr. 1.000.
De 2 forslag blev drøftet indgående, men bestyrelsens forslag blev godkendt med 11 ud af 12 stemmer for. De øvrige forslag faldt bort.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev således vedtaget.
Det skal bemærkes, at med de nuværende store udgifter til snerydning, må der desværre påregnes et underskud på nogle tusinde kroner for året som helhed. Dette vil blive taget af formuen.

Ad. 6

Valg af bestyrelse. Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen blev genvalgt og er fortsat:

Klaus Sørensen, nr. 15
Jørgen Thomsen, nr. 14
Peter Gad nr. 7

Lis Dueholm, nr. 12


Ad. 7

Revisor blev også genvalgt og er Peder Tang i nr. 4. Regnskabet for 2009 er revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen bemærkninger i den anledning.

Ad. 8

Næste års generalforsamling finder sted hos Mai og Jens Klok i nr. 6.

Ad. 9 Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen til næste år: se på en fjernelse af fliserne til venstre ved starten af vores vej. Det stykke fortov tilhører foreningen. Da ingen af os ønsker at feje eller rydde sne der, er det forslaget, at der etableres sten med græs mellem stenene i lighed med kanten op ad vejen. Så kan stykket tjene som ekstra parkering, når vi har behov herfor.
Bestyrelsen vil se på dette forslag sammen med behov og planer for en generel vejrenovering.

Jørgen fortalt om undersøgelse af Radon udslip i boligen, hvorledes det gøres og resultatet som var, at nr. 14 lå på i gennemsnit 150 enheder, mens grænseværdien er 200 for gamle huse, mens nye kun må have 100. Interesserede kan kontakte Jørgen for yderligere info.

Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.
http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk (gerne uden www foran)
Alle der har afleveret deres e-mail-adresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk e-mail-adressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk. Al post sendes til den opgivne adresse.

Efter generalforsamlingen var Linda og Sven vært ved øl, vand, ost, pølse, kaffe og meget andet. Vi takker alle for et rigtig godt arrangement.

(Referent: Kai Herold, nr. 14)
Beretning generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærhaven Roskilde
Mandag den 1. marts 2010 kl. 20 hos Linda og Sven i nr. 9.
Forslag til dirigent: Lis Dueholm

Referent: Kaj Herold


Beretning for 2009 ved formanden Klaus Sørensen


Velkommen til årets generalforsamling. En særlig velkomst til Mia og Anders der har købt Karens hus i nr. 8 og er flyttet ind for nylig. Jeg håber I vil befinde jer godt blandt beboerne her på vejen. Vi har to årlige arrangementer, hvor der traditionelt er god opbakning til. Udover generalforsamlingen er der vejfesten i august måned efter skolernes sommerferie er afsluttet.

Året er forløbet uden væsentlige problemer. Vejfesten var som sædvanlig god og hyggelig. En stor tak til udvalgets medlemmer, Lis, Annette og Peter for jeres indsats vedr. indkøb m.v.
Der er planlagt byggeri i vort nærområde. Hos Stryhns er der planer om udvidelse af administrationsbygningen og produktionen planlægges udvidet med 40%. Der har været afholdt borgermøde hos Stryhns før en ændring af lokalplanen kommer til offentlig høring. Peter har deltaget i mødet. Peter er på forretningsrejse, hvorfor han desværre ikke er til stede i aften, men har orienteret Kari, der vil nærmere redegøre for planerne som Stryhns har præsenteret.

Desuden har Comwell planer om udbygning med 77 dobbeltværelser samt fitness og spa afdeling, så der kan afholdes weekend ophold på hotellet. Her har der ligeledes været afholdt borgermøde, hvor kommunens repræsentant var mødeleder. Kari deltaget på dette møde og vil ligeledes give en redegørelse for forløbet heraf.

Bestyrelsens ser med en vis bekymring på planerne for udvidelse af specielt Stryhns produktion, da det vil give mere trafik på vejen, der jo samtidig er skolevej for vort område samt børn fra Veddelev. Desuden er der risiko for yderligere støj- og lugtgener. Bestyrelsen vil gerne høre beboernes holdning til planerne, hvorefter bestyrelsen planlægger en henvendelse til kommunen herom.

For 2009 har vi haft ny snerydningsaftale med Gartnergården. Der ryddes max. 1 gang pr. døgn med mindre vi anmoder om ekstra snerydning. Vi har for første gang i mange år haft en lang vinter med masser af sne og snerydning og der har været kostbart for foreningen.
Men aftalen har fungeret særdeles tilfredsstillende, idet der er blevet ryddet sne og saltet de morgenen, hvor der har været behov herfor. Omfanget kan ses i regnskabet. Vedr. den forløbne periode i 2010 har vi specielt i januar men også en del i februar anvendt aftalen en hel del som følge af snefaldet. Omkostning til snerydning pr. gang inkl. Vejsalt ligger i niveau ca. kr. 900.

Containere: Vi har haft to containere til haveaffald i årets løb mod tidligere tre. Ordningen har fungeret tilfredsstillende med kun to containere– en før sommerferien og en efter sommerferien – men vil selvfølgelig gerne høre generalforsamlingens holdning hertil.

Vi har de senere år drøftet klubbens økonomi, herunder hvad er en passende kassebeholdning for grundejerforeningen. Omkostningerne til snerydning bevirker at der p.t. ikke bygges yderligere kapital op i foreningen. Som drøftet sidste år er den væsentligste potentielle udgift en renovering af vejen på et tidspunkt. Specielt den øverste del af vejen er ujævn. For et år siden indhentede jeg et overslag fra Gartnergården vedr. renovering af den øverste halvdel med samme belægningssten – overslaget var dengang 100-120.000 inkl. samme sten. Renovering af hele vejen blev anslået til 250-300.000. Sidste år nævnte jeg, at bestyrelsen ser egentlig gerne at kontantbeholdningen opbygges til ca. kr. 100.000 således en vejrenovering kan påbegyndes når generalforsamlingen tilslutter sig dette uden ekstra opkrævninger. Bestyrelsen har dog ikke forslag om for 2010 at hæve kontingentet.

Til slut vil jeg sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne år.