Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Kirsebærhaven


Dato: 23. februar 2008 kl. 20:00
Sted: Kirsebærhaven 12
Deltagere: repræsentanter fra 10 ud af 14 parceller deltog.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen:
- Containere.
- Vejfest – valg af vejfestudvalg.
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2009.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Afholdelse af generalforsamling 2010.
9. Eventuelt.

Referat

Ad. 1

Peter Gad blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad. 2

Beretningen blev fremlagt og godkendt (udsendes med dette referat).

Ad. 3

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Ad. 4

4.1 Containere
2 containere for 2009 blev vedtaget. Der mulighed for, at vi selv kan aflevere ganske gratis på Kara kun medbringende vores sygesikringsbevis. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles ( der arbejdes på 15.-17. maj og 25.-27. september ).

Vi skal huske at:

4.2 Vejfest
Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

Festudvalget accepterede og modtog genvalg: Lis, Annette og Peter Gad.

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med uændret bevilling, så vi også i år får en god vejfest. Dato for vejfest vil blive publiceret på hjemmesiden.

Ad. 5


Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent.

Peter Olufsen havde et forslag om nedsættelse af kontingent til nul eller kr. –2.500 pga. foreningens formueudvikling. Der var et forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent på kr. 1.000. De 2 forslag blev drøftet indgående, men bestyrelsens forslag blev godkendt med 9 ud af 10 stemmer for. De øvrige forslag faldt bort, idet kun en stemte for disse. Kontingent blev derfor fastsat til uændret kr. 1.000, og det fremlagte budget blev dernæst godkendt.

Ad. 6

Valg af bestyrelse. Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt og er fortsat:

Klaus Sørensen, nr. 15
Jørgen Thomsen, nr. 14
Peter Gad nr. 7

Lis Dueholm nr. 12


Ad. 7

Revisor blev også genvalgt og er Peder Tang i nr. 4. Regnskabet for 2008 er revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen bemærkninger i den anledning.

Ad. 8

Næste års generalforsamling finder sted hos Linda og Svend i nr. 9.

Ad. 9 Eventuelt

Vejbelysning blev omtalt, idet Peter Olufsen havde undersøgt sagen, dels med kommunen, dels med elforsyningen. Udgiften hertil afholdes af kommunen via en aftale med Nesa. Dette gælder også renovering og vedligeholdelse.
Hen ad vejen er det meningen, at også gamle områder som vores, selv skal betale, enten over ejendomsskatter eller på anden vis, men den del af lovgivningen er ikke helt på plads, hvorfor der ikke kan siges noget om tidsrammen.

Per Rosendal gav en orientering omkring digitalt tv med udgangspunkt i antenneforeningens planer i forbindelse med DR overgår til digitalt transmission.

Efter generalforsamlingen var Lis og Per vært ved øl, vand, ost, pølse, kaffe og meget andet. Vi takker alle for et rigtig godt arrangement.

(Referent: Kai Herold, nr. 14)

Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.
http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk (gerne uden www foran)
Alle der har afleveret deres e-mailadresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk e-mailadressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk. Al post sendes til den opgivne adresse.


Beretning generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærhaven RoskildeVelkommen til årets generalforsamling. Det er dejligt at se at der er god opbakning til grundejerforeningens to årlige arrangementer, vejfesten og generalforsamlingen.

Året er forløbet uden væsentlige problemer. Vejfesten var som sædvanlig god og hyggelig. En stor tak til udvalgets medlemmer, Lis, Annette og Peter for jeres indsats vedr. indkøb m.v.
Som opfølgning på drøftelserne på sidste års generalforsamling vedr. Pensams planer om at opføre boliger på den gl. højskoles område kan jeg oplyse, at lokalplan nr. 507 har været i offentlig høring og er efterfølgende godkendt i byrådet den 29. oktober 2008. Der etableres helleanlæg på Frederiksborgvej ved Th. Bredstorffs Allé og hele lokalplanen fremgår af kommunens hjemmeside.

For 2008 har vi haft ny snerydningsaftale med Gartnergården. Der ryddes max. 1 gang pr. døgn med mindre vi anmoder om ekstra snerydning.
Aftalen har fungeret tilfredsstillende, idet der er blevet ryddet sne og saltet de morgenen, hvor der har været behov herfor. Omfanget kan ses i regnskabet. Vedr. den forløbne periode i 2009 har vi specielt i februar anvendt aftalen en hel del som følge af snefaldet. Omkostning til snerydning koster 590 eksl. moms pr. gang. Hertil kommer vejsalt efter forbrug kr. 2,05 pr. kilo plus moms.

Containere: Vi har haft tre containere til haveaffald i årets løb. Ordningen har fungeret tilfredsstillende, men alle tre containere har ikke vær fyldt helt op. Det er derfor bestyrelsens holdning at vi for 2009 kun bestiller to containere – en før sommerferien og en efter sommerferien – men vil selvfølgelig gerne høre generalforsamlingens holdning hertil.

Vi har de senere år drøftet klubbens økonomi, herunder hvad er en passende kassebeholdning for grundejerforeningen. Desuden har der på sidste års generalforsamling været forslag om eventuel at have en grundkapital og derudover opbygge en kapital i en henlæggelsesfond f.eks. til renovering af vejen. Bestyrelsen har drøftet forslagene og behovet for at bygge kapital op i grundejerforeningen. Bestyrelsen har vurderet at udover den almindelige drift, er det renovering af vejen, der på et tidspunkt indenfor formentlig 5 år skal renoveres. Specielt den øverste halvdel af vejen er ujævn med 7 større lunker i vejen. Vi har tidligere fået repareret lunker, men resultatet har kun været delvis tilfredsstillende. Vi har derfor indhentet overslag fra Gartnergården på hvad en totalrenovering af den øverste halvdel vil koste. Overslaget med de samme belægningssten lyder på kr. 100 – 120.000. Såfremt hele vejen ønskes renoveret anslås omkostningen til 250.000 – 300.000.

Kontantbeholdningen udgør ultimo 2008 kr. 49.000. Bestyrelsen ser egentlig gerne at kontantbeholdningen opbygges til ca. kr. 100.000 således en vejrenovering kan påbegyndes uden ekstra opkrævninger. Bestyrelsen har dog ikke forslag om for 2009 at hæve kontingentet.

Til slut vil jeg sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne år.