Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Kirsebærhaven


Dato: 25. februar 2008 kl. 20:00
Sted: Kirsebærhaven 3
Deltagere: repræsentanter fra 12 ud af 14 parceller deltog.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen:
- Containere.
- Vejfest – valg af vejfestudvalg.
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2008.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Afholdelse af generalforsamling 2009.
9. Eventuelt.

Referat

Ad. 1

Peter Gad blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad. 2

Beretningen blev fremlagt og godkendt (udsendes med dette referat).

Omkring byggeriet på den gamle højskolegrund, blev der givet mandat til bestyrelsen til, at svare på forslag fra kommunen, svarende til vores tidligere udmeldinger.

Ad. 3

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Ad. 4

4.1 Containere
3 containere om året blev vedtaget. Der mulighed for, at vi selv kan aflevere ganske gratis på Karas kun medbringende vores sygesikringsbevis. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles.

Vi skal huske at:

4.2 Vejfest
Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

3 af de tidligere medlemmer af festudvalget accepterede og modtog genvalg: Lis, Annette og Peter Gad.

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med uændret bevilling, så vi også i år får en god vejfest. Den afholdes den 16. august 2008.


Ad. 5


Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent.

Peter Olufsen havde et forslag om nedsættelse af kontingent til nul pga. foreningens formueudvikling. Der var et forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent på kr. 1.000 De 2 forslag blev drøftet indgående, men bestyrelsens forslag blev godkendt med 11 ud af 12 stemmer for. Forslaget om nul kroner faldt bort, idet kun en stemte for dette forslag. Kontingent blev derfor fastsat til uændret kr. 1.000, og det fremlagte budget blev dernæst godkendt, med tilføjelse af en ekstra container, altså 3 stk.

Ad. 6

Valg af bestyrelse. Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen blev genvalgt og er fortsat:

Klaus Sørensen, nr. 15
Jørgen Thomsen, nr. 14
Peter Gad nr. 7

Lis Dueholm nr. 12


Ad. 7

Revisor blev også genvalgt og er Peder Tang i nr. 4. Regnskabet for 2007 er revideret og fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen i underskrevet stand. Der er ingen bemærkninger i den anledning.

Ad. 8

Sted for næste års generalforsamling er Lis og Per i nr. 12.

Ad. 9 Eventuelt

Træer blev omtalt og problemet i særdeleshed med disses højde. Det blev henvist til, at det var et tilbagevendende problem samt, at vi måtte henvende os til hverandre, så vi på den måde fik løst problemerne i mindelighed. Stadig skulle der lyde en opfordring til, at overholde den tinglyste pligt til at holde vildtvoksende træer og buske nede.

Der blev talt omkring bilernes hastighed på Kirsebærhaven, et problem der naturligvis opleves mest problematisk på den nederste del af vejen, da det er her der accelereres opad samt her der, i modsat retning, er kommet god fart på bilerne. Sammenholdt med, at det naturligvis er på denne del af vejen, der er størst trafik i almindelighed, og af børn/unge i særdeleshed.

Generalforsamlingen indskærpede derfor beboerne, at de fremover sænker farten og pålægger deres eventuelle gæster at gøre ligeså. Man opfordrede til, at man henvendte sig til de man mente der skabte problemer, eller som havde besøgende, der kørte for stærkt.

Indbrud blev også omtalt. Vi skal være opmærksomme på ubudne gæster. En god ide at ringe til hverandre, såfremt vi ser noget mistænkeligt gå for sig. Telefonnumre står på den lukkede del af hjemmesiden. Adgangskode fås fra Jørgen i nr. 14. Husk også en opdatering af disse numre, skulle I få ny mobiltelefon.

Mødet sluttede kl. 21:30.

Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.
http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk (gerne uden www foran)
Alle der har afleveret deres email-adresse (til kasserer@kirsebaerhaven4000.dk) har automatisk email-adressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. 14@kirsebaerhaven4000.dk. Al post sendes til den opgivne adresse.

Efter generalforsamlingen var nr. 3 vært ved øl, vand, ost, pølse, kaffe og meget andet. Vi takker alle for et rigtig godt arrangement.

(Referent: Kai Herold, nr. 14)
Beretning generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærhaven Roskilde
Mandag den 25. februar 2008 kl. 20 hos Annette og Poul i nr. 3

Forslag til dirigent: Peter Gad

Referent: Kaj Herold

Velkommen til årets generalforsamling.

Året er forløbet uden væsentlige problemer, men har dog alligevel været anderledes end tidligere.

På sidste års generalforsamling drøftede vi Pensams planer om at bygge op mod 150 boliger incl. punkthuse i op til 5 etager på den gl. højskoles område. Der blev på generalforsamlingen enighed om at protestere over for kommunen i forbindelse med kommunens plan om ændring af lokalplan m.v. Der blev derfor den 26. febr. 2007 skrevet et brev til kommunens tekniske forvaltning med kopi til Roskilde avis og Roskilde Dagblad med vore synspunkter., ligesom en række andre grundejerforeninger omkring højskolen også gjorde det. Grundejerforeningernes hovedsynspunkt er at der i den eksisterende kommuneplan i dette lokalområde højst kan bebygges i 2 etager med en bebyggelsesprocent på 25 og at dette ønskes respekteret.

Forslagene om at bygge højhuse på den gl. højskole har været tæt på at blive godkendt, - forslaget var godkendt i teknik og miljøudvalget samt økonomiudvalget, men ved den endelige afstemning i byrådet kunne forslaget ikke få flertal, hvorfor sagen er sendt tilbage til forvaltningen til ny behandling. Dvs vi er tilbage ved udgangspunktet. Sagen bliver muligvis behandlet igen på næste møde i teknik og miljøudvalget den 6. marts. Dagsordenen er endnu ikke lagt ud på kommunens hjemmeside (Se under politik/udvalg). Oplægget kendes endnu ikke, men på grund af den politiske modstand mod højhusene fremlægges muligvis et kompromisforslag. Jeg har erfaret at det muligvis vil være, at der over mod Comwell bygges 3 etager og på det øvrige område 2 etager. Men som sagt er det p.t. usikkert hvad der fremlægges. Men vi skal være klar til at kommentere et evt. forslag og vil i den forbindelse gerne høre generalforsamlingens holdning, såfremt der foreslås 3 etagers byggeri over mod Comwell. 3 etagers byggeri skal have elevator installeret og bliver derfor ældrevenligt. Hvis et nyt forslag godkendes i alle instanser, og lokalplan og kommuneplan skal ændres vil det formentlig kunne foregå inden sommerferien.

I vinteren 2007 fik vi en ny snerydningsaftale med Gartnergården. Aftalen fungerede ganske tilfredsstillende og kom desværre ret meget i brug som følge af en del sne sidste vinter. Omfanget kan ses af regnskabet. Vedr. 2008 er der igen indgået aftale med Gartnergården, men heldigvis har der p.t. ikke været et særligt behov for snerydning i 2008.

Containere: Vi har haft to containere til haveaffald i årets løb. Ordningen har fungeret tilfredsstillende, men der er bestyrelsens opfattelse at der kan være hensigtsmæssigt med 3 containere i 2008 på grund af stigende mængde haveaffald. Måske det også hører sammen med debatten sidste år vedr. beskæring af hegn og planter, og bestyrelsens opfordring til at tale med sine naboer vedr. beskæring af høje beplantninger, der kunne være til gene for naboer.

Vi hører gerne forsamlingens synspunkt vedr. 3 containere i stedet for to.
Vi har de senere år drøftet klubbens økonomi, herunder hvad er en passende kassebeholdning for grundejerforeningen. Som det fremgår af regnskabet har vi som følge af en dyr snerydning sidste år haft et underskud i 2007. Klubbens kontantbeholdning udgør herefter 41.540 pr. ultimo december. Selv om bestyrelsen ikke har aktuelle udgiftskrævende forslag finder bestyrelsen at den aktuelle kassebeholdning har en passende størrelse.

2007 har på et område været meget anderledes. Vi er på vejen blevet ramt af tre dødsfald af beboere, der har boet på vejen gennem mange år. Først døde Inger Olufsen, tidl. Formand for grundejerforeningen gennem mange år. Inger døde efter længere tids sygdom og boede ikke på vejen de sidste år. Senere døde Emil, foreningens tidligere dirigent ved generalforsamlingerne. Emil døde ved en drukneulykke under en ferie i Middelhavet. Få uger efter døde også Knud Hansen efter nogen tids sygdom. Det er trist at vi på så kort tid bliver ramt af 3 dødsfald af beboere her på vejen.

Jeg vil anmode generalforsamlingen rejse sig og mindes de afdøde et øjeblik. Tak.