Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Kirsebærhaven


Dato: 26. februar 2007 kl. 20:00
Sted: Kirsebærhaven 10
Deltagere: repræsentanter fra 14 parceller deltog.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen:
- Containere.
- Vejfest – valg af vejfestudvalg.
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2007.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Afholdelse af generalforsamling 2008.
9. Eventuelt.

Referat

Ad. 1

Peter Gad blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad. 2

Beretningen blev fremlagt og godkendt (udsendes med dette referat).


Ad. 3

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Ad. 4

4.1 Containere
2 containere om året blev vedtaget og ikke som normalt 3, da vi dels ikke fylder dem helt op, dels er der nu mulighed for, at vi selv kan aflevere ganske gratis på Karas kun medbringende vores sygesikringsbevis. Se hjemmesiden for information om, hvornår containere opstilles.

Det blev samtidig vedtaget, at skulle nogen få behov for en ekstra container, fik bestyrelsen mandat til at bestille en sådan, man skal i så fald henvende sig i god tid, så den kan bestilles fra vognmanden.
Vi skal huske:

4.2 Vejfest
Det var en stor succes takket være et dygtigt festudvalg.

3 af de tidligere medlemmer af festudvalget accepterede og modtog genvalg: Lis, Annette og Peter Gad. Ida havde, inden generalforsamlingen, meddelt bestyrelsen at hun ikke stillede op, og hun modtog således ikke genvalg.

Udvalget vil fortsætte det gode arbejde med uændret bevilling, så vi også i år får en god vejfest.


Ad. 5


Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent.


Peter Olufsen havde et forslag om nedsættelse af kontingent til nul pga. foreningens formueudvikling. Der var et forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent på kr. 1.000 De 2 forslag blev drøftet indgående, men bestyrelsens forslag blev godkendt med 10 ud af 14 stemmer for, hvorefter Peters forslag bortfaldt. Kontingent blev derfor fastsat til uændret kr. 1.000, og det fremlagte budget blev dernæst godkendt.

Ad. 6

Valg af bestyrelse. Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen blev genvalgt og er fortsat:

Klaus Sørensen, nr. 15
Jørgen Thomsen, nr. 14
Peter Gad nr. 7

Lis Dueholm nr. 12


Ad. 7

Revisor blev også genvalgt og er Peder Tang i nr. 4. Regnskabet for 2006 er revideret, og der er ingen bemærkninger i den anledning.

Ad. 8

Sted for næste års generalforsamling er Annette og Poul-Anders i nr. 3

Ad. 9 Eventuelt

Peter påpegede, at det efter hans formening ikke faldt indenfor foreningens formålsparagraf, at den skulle afholde vejfest for beboerne på vejen.
Ligeledes mente han, at foreningen burde hæve beløbet til godtgørelse for afholdelse af årets generalforsamling fra de 500 kr. til et noget større beløb.

Ida påpegede, at parkering af varevogn ved indkørsel til vejen ikke var hensigtsmæssig. Samtidig ville det være en ide om dette uanvendelige stykke fortov blev erstattet af 2 eller 3 parkeringsbåse, så havde vores gæster et sted at sætte bilen, når man en gang i mellem har mange gæster, da de ellers er henvist til at lave parkering lange med vejen med gener til følge.

Jens Klok havde et indlæg omkring bilernes hastighed på Kirsebærhaven, et problem der naturligvis opleves mest problematisk på den nederste del af vejen, da det er her der accelereres opad samt her der, i modsat retning, er kommet god fart på bilerne. Sammenholdt med, at det naturligvis er på denne del af vejen, der er størst trafik i almindelighed, og af børn/unge i særdeleshed (samt risiko for modkørende trafik i samme vejbane bla. pga. den parkerede varevogn).

Generalforsamlingen indskærpede derfor beboerne, at de fremover sænker farten og pålægger deres eventuelle gæster at gøre ligeså.

Mødet sluttede kl. 21:25.

Hjemmeside for Grundejerforeningen Kirsebærhaven: kontakt Jørgen i nr. 14 for mere info og hjælp.
http://kirsebaerhaven4000.dk og http://kirsebærhaven4000.dk (gerne uden www foran)
Alle der har afleveret deres email-adresse (til <>) har automatisk email-adressen husnr@kirsebaerhaven4000.dk fx. <>. Al post sendes til den opgivne adresse.

Efter generalforsamlingen var nr. 10 vært ved vin, ost, pølse, kaffe og meget andet. Vi takker alle for et rigtig godt arrangement.

(Referent: Kai Herold, nr. 14)


Beretning for Grundejerforeningen Kirsebærhaven på generalforsamlingen mandag den 26. februar 2007 kl. 20 hos Ida og Poul

Forslag til dirigent: Peter Gad
Referent: Kaj har accepteret igen at skrive referat

2006 er forløbet uden de store problemer.

Som nævnt på sidste års generalforsamling igangsatte bestyrelsen i foråret en opretning af belægning på vejen på udsatte steder, herunder hævning af belægning omkring nogle af brøndene på vejen. Vejopretning blev foretaget af F.J Poulsens Anlægsgartneri. Ved færdigmelding var bestyrelsen ikke tilfredse med det udførte arbejde, hvorfor F.J. Poulsen af to omgange kom retur og foretog reparationer på det udførte arbejde. Vejen er absolut ikke perfekt, men anses for at være acceptabel. Bestyrelsen må konstatere at en gennemgribende opretning af vejen vil være meget kostbar, da det vil kræve at en væsentlig del af vejen må graves op.

Containere:
Vi har haft to containere i årets løb – en i foråret og en i efteråret. Det er bestyrelsens vurdering at de to container weekender har været tilstrækkelig til at dække behovet for beboerne set i lyset af, at det er muligt at aflevere haveaffald til KARA unde begrænsning.

Snerydning:
Snerydning sidste vinter blev foretaget af F.J. Poulsens anlægsgartneri Før indeværende vinter blev vi præsenteret for et nyt væsentligt forhøjet tilbud på snerydning på kr. 910 plus moms på hverdage og 1.250 pr. gang i weekenden Vi indhentede alternativt tilbud fra Gartnergården Gundsø for en pris af 540 plus moms plus 245 plus moms vedr. saltning pr. gang. Der er derfor indgået aftale med Gartnergården vedr. denne vinter og det udførte arbejde vurderes til at være meget tilfredsstillende. For januar er der afholdt snerydningsomkostninger for ca. kr. 2.900 ligesom der er afholdt en del omkostninger til snerydning i februar. Denne vinter bliver noget dyrere end normalt.

Henvendelse vedr. hegn og beplantninger: Bestyrelsen modtog i sensommeren en henvendelse fra beboere vedr. tiltagende gener fra beplantning og skyggevirkning fra høje beplantninger, som medfører forringet/manglende udsigt over Roskilde fjord. Beboerne henviste ligeledes til den tinglyste deklaration vedr. hegn og beplantninger, ”som ved skyggevirkning eller i øvrigt ved uhæmmet vækst kan blive til væsentlig gene for naboerne” Bestyrelsen behandlede henvendelsen på et bestyrelsesmøde og sendte efterflg. en skrivelse til beboerne med delvis en opfordring til at gå i dialog med sin nabo vedr. evt. problemer med beplantning skel m.v. samt ligeledes til selv at vurdere hvorvidt der på den enkelte grund er særlig høj beplantning, der kræver beskæring. Bestyrelsen er bekendt med at i hvert tilfælde nogle naboer har talt sammen vedr. de omtalte gener. Bestyrelsen finder det vanskeligt at bedømme konkret hvad der er ”væsentlig gene”, men bestyrelsen håber at beboerne vil tage hensyn til hinanden. Beboer der har grund ud mod vestre Kirkevej bedes ligeledes vær opmærksom på at klippe beplantninger ned ud mod Vestre Kirkevej.

I februar 2007 er formanden kontaktet fra G/F Fjordparken og Fjordparkens Vejlaug ifm Pensams ønske om at bygge ca. 140 nye boliger – heraf boliger i op til 5 etagers højde på den gl. Højskoles område. I forbindelse med men for-offentlighedsperiode fra 2. febr. til 2. marts 2007 er grundejerforeningerne tæt på den gl. højskolen er indkaldt til orienteringsmøde herom den 1. marts på Rådhuset før udarbejdelsen af evt. ny lokalplan – dog er vi i Kirsebærhaven ikke inviteret. Kommunen anmoder om kommentarer og ideer til det påtænkte projekt. Jeg blev derfor inviteret til møde med andre grundejerforeninger i området med henblik på at finde fælles fodslag i forhold til kommunen samt at kunne koordinere læserbreve til pressen m.v. Hensigten er at lægge pres på kommunen til ikke at acceptere Pensams projektplan. Der er tale om at der på terrasserne foran højskolen opføres terrassehuse i 2-3 etager og på området bagved højskolen påtænkes 6 punkthuse i op til 5 etager over mod skel til Comwell samt samt rækkehuse over mod Nyborgvej i 2 etager. Trafikalt er det hensigten at trafikken til/fra området gennem gennem Nyborgvej samt gennem Thomas Bredsdorfs Alle´. Planen anbefaler en trafikfordeling på 80% ved Thomas Bredsdorfs Alle og 20% gennem Nyborgvej. Alle uden gennemkørsel i området. På spidstimeniveau vurderes den relative trafikstigning op til 8% på Frederiksborgvej og op til 6% på Fynsvej.

Bestyrelsen vil gerne høre holdningen hertil blandt Kirsebærhavens beboere, idet jeg dog skal nævne at på omtalte møde var der meget stor modstand mod planerne af flg. Væsentlige årsager


Jeg har kontaktet kommunen med henblik på at også Kirsebærhaven kan være repræsenteret på orienteringsmødet den 1. marts, men kommunen vil ikke invitere os men kun de allernærmeste g/f, der allerede har modtaget indbydelse. Kommunen ønsker ikke ”stormøde” herom og undskylder sig desuden med ”pladsproblemer”, men vi er velkommen til a skrive vore synspunkter til kommunen. Bestyrelsen vil gerne høre beboernes synspunkter vedr. denne sag.

Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne år og tak til Jørgen for at redigere vor hjemmeside.