Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Kirsebærhaven

 

Dato: 26-2-2003 kl. 20:00

Sted: Israelsen, Kirsebærhaven 6

Deltagere: repræsentanter fra Kirsebærhaven 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15, 13, 11, 9, 7, 5

Afbud: Der var afbud fra formanden Inger Olufsen pga. sygdom.

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

 

a. Valg af dirigent

b. Bestyrelsens beretning

c. Fremlæggelse af revideret regnskab

d. Forslag fra bestyrelsen:

1

Drøftelse om et nyt vejskilt.

2

Snerydning fortsættes i den nuværende form

3

Antal containere fastsættes til 3 om året som forrige år.

 

e. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2000.

f. Valg af bestyrelse

g. Valg af revisor

h. Eventuelt, herunder forslag til sted for afholdelse af næste års generalforsamling

 

Referat

 

Ad. a

Emil Sørensen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.

 

Ad. b

Beretningen blev fremlagt og godkendt.

 

Ad. c

Regnskab blev fremlagt og godkendt. Der var bemærkninger om snerydning og den gode økonomi.

 

Ad. d

             1

             Nyt skilt ved indgangen til Kirsebærhaven blev diskuteret og vedtaget. Det overlades til bestyrelsen at tage sig af det praktiske, herunder bevilge de nødvendige penge.

 

             2

             Der var tilfredshed med den nuværende form for snerydning. Ordningen med salt ændres således, at kun de der bestiller salt hos Jens vil få det, da ikke alle har et lige stort behov.

 

             3

             3 containere om året blev vedtaget med en ekstra tømning ved henvendelse til Jens, såfremt der er behov for dette, f.eks.  hvor den er fyldt op allerede fredag. Vi skal huske:

            

-          rydde op efter man har fyldt i containeren

-          save større stykker i mindre dele

-          sørge for, at lågen kan lukkes, når den er fyldt ellers er der andre der skal gøre det, vognmanden kører ikke med den, hvis lågen ikke kan lukkes, heller ikke hvis halvdelen falder ud pga den er overfyldt.

 

Ad. e

Ingen forslag fra medlemmerne.

 

Ad. f

Fremlæggelse af budget og drøftelse af kontingent.

Forslag om nedsættelse af kontingent pga. foreningens formueudvikling. Det blev drøftet, men forslaget blev nedstemt og bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget og det fremlagte budget ligeledes godkendt.

 

Ad. g

Valg af bestyrelsen blev til genvalg. Bestyrelsen består af:

 

Inger Olufsen, nr. 16, formand

Jørgen Thomsen, nr. 14, kasserer

Kim Grue, nr. 5, sekretær

Jens Klok, nr. 6, næstformand

 

Ad. h

Revisor blev også genvalgt og er Peder Tang i nr. 4.

 

Ad. i

Vejfest afholdes den 9. august 2003, hvis ellers festudvalget vil det, nærmere meldes ud, se på vores hjemmeside på:

 

http://kirsebaerhaven4000.dk  (gerne uden www foran)

 

Næste år afholdes generalforsamlingen hos nr. 15

 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21:10.

Referent: Kai Herold, nr. 14