Referat af ordinær generalforsamling 2002

i grundejerforeningen Kirsebærhaven, 4000 Roskilde

 

Tid og sted                             Kirsebærhaven 5 hos Henny og Kim Grue kl. 20:00 torsdag den 28. februar 2002

 

Tilstede                             Repræsentanter fra nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

 

Referent                             Kai Herold (nr. 14). Generalforsamlingens officielle del startede kl. 20:50 og sluttede kl. 22:00.

 

Dagsorden        

a) Valg af dirigent

                             b) Bestyrelsens beretning

                             c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2001

                             d) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, herunder

                                                          1. drøftelse om antallet af containere

                                                          2. drøftelse om snerydningsproblemer

                             e) Forelæggelse af budget for 2002 og fastlæggelse af kontingent

                             f) Valg af bestyrelse

g) Valg af revisor

                             h) Eventuelt, herunder drøftelse af vejfest og sted for næste års generalforsamling

 

Ad. a)                 

Emil Sørensen blev valgt til dirigent.

                             Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

 

Ad. b)                 

Formanden Inger Olufsen fremlagde bestyrelsens beretning.

                             Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 

Ad. c)                 

Fremlæggelse af regnskab for år 2001 ved kassereren Jørgen Thomsen.

                             Regnskabet blev godkendt, dog blev en trykfejl påpeget.

 

Ad. d)                 

Formanden kunne fortælle, at der ikke var modtaget forslag fra medlemmerne.

 

                            1) Det blev vedtaget, at der opstilles 3 containere, maj, august, oktober og at hvis de blev fyldt op, skulle bestyrelsen sørge for bestilling af en ekstra.

 

                            2) Snerydning blev drøftet. Der skal ikke ske ændringer. Vi har aftale med at få ryddet efter snefald. Vi kommer sidst i køen til rydning, da vi er en sidevej. Hvis der mangler rydning, kan man klage til bestyrelsen, som så vil kontakte dem, der rydder sne for os.

 

                            Der leveres salt efter behov til nærmest alle parceller fra Trælasten, hvor foreningen har oprettet en konto til bla. det formål.

 

Ad. e)                

Budget for år 2002 blev fremlagt af kassereren.

                            Forsamlingen vedtog, at egenkapitalen gerne måtte stige også i fremtiden, således at der spares penge op til renoveringer i fremtiden af vej og kloak.

                            Budget blev godkendt. Kontingentet er uændret kr. 1000,00

 

Ad. f)                 

Valg af bestyrelse:

                            Svend ønskede at udtræde af bestyrelsen, mens de øvrige genopstillede. Kim Grue blev nyvalgt, mens de øvrige blev genvalgt.

 

                            Bestyrelsen består således af:

                            Inger Olufsen (nr. 16, formand), Jens Klok (nr 6, næstformand), Jørgen Thomsen (nr. 14, kasserer) og Kim Grue (nr. 5, sekretær)

 

Ad. g)                

Som revisor blev Peter Tang (nr. 4) nyvalgt.

 

Ad. h)                

Eventuelt

                            Der blev talt om:

 

-   Vejfest, festudvalg blev dannet

-   Ida og Poul (nr. 10) tilbød at afholde generalforsamling næste år

-   Forslag om forbud mod lastbiler blev berørt igen. For at forslaget skal få virkning kræves der 100 % enighed, idet det skal tinglyses. Denne enighed er ikke til stede.

-   Foreningen har fået en hjemmeside http://kirsebaerhaven4000.dk

Her kan man finde:

a)       vedtægter

b)       deklarationen

c)       dagsordener og referater

d)       dato for opstilling af containere

e)       oplysninger om vejfesten og festudvalg

f)        liste over kontaktpersoner

g)       liste over gode håndværkere

og hvad beboerne ellers synes, det vil være godt at dele med hinanden.

 

Forslag og indhold til hjemmesiden er meget velkomne.

 

Alle ejendomme i foreningen har fået en email-adresse og en egen hjemmeside.

Hjemmeside:

fx http://kirsebaerhaven4000.dk/nr14

Indgangen til hjemmesiden er et billede af huset (kommer snart). Indholdet af hjemmesiden er p.t. kun navn og telefonnummer, men hvis man ønsker andet indhold eller at linke til en anden hjemmeside, bedes man henvende sig til Jørgen Thomsen i nr. 14

 

Email-adresse:

fx <>

Post til denne adresse videresendes til en eller flere andre adresser efter ønske.

Det kan være gavnligt med flere adresser, hvis mand/kone/partner også skal have en kopi,  og den der først får den, reagerer på den.

Man bedes venligst sende de ønskede adresser til videresendelse til Jørgen Thomsen, nr. 14

 

Fælles mailingliste:

Alle ’nr’-adresserne findes på en fælles adresseliste, således at en email sendt til <> vil blive udsendt til alle.

Bestyrelsen vil bruge denne liste til udsendelse af informationer.

Det er derfor væsentligt, at alle opgiver en email-adresse.

 

Mailingliste til bestyrelsen (post til alle bestyrelsesmedlemmer)

<>

 

Henvendelse vedr. hjemmeside og emailadresser til  Jørgen Thomsen, nr. 14,

email: <>

 

HUSK. Tilmeld Jeres private email-adresse og få en husnr@kirsebaerhaven4000.dk adresse.